Ter hoogte van paal 68 vinden de komende weken werkzaamheden plaats in het Eindhovense kanaal om een nieuwe brug te plaatsen.

In de komende weken zijn ze bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de landhoofden en oeverbescherming. Hierbij vinden er geen werkzaamheden plaats vanaf het water, maar wel dichtbij de kant.

Op donderag 22 en vrijdag 23 november wordt de nieuwe brug ingehesen.

Lees meer...

Allen,

 

Eindelijk kunnen we onze nieuwe 2x en 1x gaan dopen en wel op zaterdag 3 november om 10.30 uur, komt allen kijken!!

 

Met vriendelijke groet,

 

De materiaalcommissie

Een stukje geschiedenis over onze mooie "oefenbaan" (zie artikel) en tegelijkertijd "zorgenkindje"is niet te versmaden. Met mooie foto's hoe het ooit was.

Evenzo deze mooie sfeerfoto die afgelopen zondag tijdens de vaardigheidsproef is gemaakt.

RVB KNRV RW180923 0135

 

namens de organisatie

Sybold

Op maandag 3 september is de eerste Beatrix Cocktail Night na de de grote vakantie. Tot nu toe werd de Cocktail Night georganiseerd door De Clippers; vanaf 3 september doen De Sirenes dat. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. toertochten en zomer roeireizen ver weg.

Lees meer...

De invoering van de Beatrix Druppels is in volle gang. Er zijn nu (2 juli) al 130 druppels uitgedeeld, met name op zaterdag. Vanaf vandaag kan je voor een druppel terecht bij een van de volgende personen: Thomas van Elzakker, Anke Deij, Frank Vandewal, Elien Meijer, Ignace van den Heuvel, Mirjam Treffers en Stan Jansen. Dus... schiet een van deze personen aan wanneer je ze ziet!

Als je jouw druppel hebt ontvangen, dan moet deze nog wel geactiveerd worden op de web site MijnKnipOnline.nl. Op deze website kies je eerst 'Registreren' en dan 'Betaalkaart', en volg dan verder de instructies. HIER vindt je een korte handleiding die je stap voor stap uitlegt hoe je je druppel moet activeren.

Let op: De Beatrix Druppel blijft eigendom van Roeivereniging Beatrix en moet bij beëindiging lidmaatschap, of op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur, worden ingeleverd. Verlies moet direct per email gemeld worden bij de penningmeester.

Wat gebeurt er als je je druppel verliest?

  • Als je je druppel verliest dan moet deze op non-actief worden gesteld en worden vervangen. De kosten van vervanging zijn 5 euro. Je geld op de druppel verlies je niet en dit zal gewoon aan je nieuwe druppel worden gekoppeld.

Wat gebeurt er met mijn saldo op mijn kaart?

  • Een paar dagen nadat je jouw druppel hebt geactiveerd zullen we je saldo opwaarderen met het bedrag dat je nog op jouw kaart mocht hebben staan. Je kaart wordt dan uit de kaartenbak gehaald en komt te vervallen.

Kan ik met mijn druppel ook voor mijn ploeg betalen?

  • De kaarten voor ploegenrekeningen blijven nog even bestaan naast dit nieuwe systeem. Binnenkort zullen we de ploegenrekeningen ook gaan omzetten. Hiervoor zal ik contact opnemen met de vertegenwoordigers van de ploegen.

Het viertje met Joaquin, Daniel, Wouter en André, met als stuur Matthijs gingen afgelopen zondag, 24 juni in hun klasse J16 twee keer als eerste (Uitslag) op de Bosbaan over de streep.

Een mooi resultaat met Mike als coach en een mooi slotakkoord van het jeugdseizoen.

Privacyverklaring Eindhovense Roeivereniging Beatrix

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

•om contact met u te kunnen opnemen;

•om u informatie te sturen;

•voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;

•voor het uitvoeren van de administratie;

•voor het deelnemen aan wedstrijden, trainingen en evenementen en het publiceren van uitslagen;

•het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze vereniging, kunt u een e-mail aan ons sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;

• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

• in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers;

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens niet bijgehouden.Ook maken we geen gebruik van cookies.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Onze vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De vereniging draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging

De vereniging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van de vereniging, of met de andere leden en vrijwilligers.

De vereniging ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

2.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de overkoepelende sportbond Koninklijke Nederlandsche Roeibond en (al dan niet via de nationale bond) de internationale federatie FISA en NOC*NSF.

Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

3.Geen commercieel gebruik

De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Kanaaldijk Noord 61, 5642 JA EINDHOVEN)

Of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hier komen door het jaar heen de nieuwe verslagen.

B(L)EK 2018
Bedankt alle deelnemers voor de mooie en goedbezochte ergometerkampioenschappen van zondag 7 januari!! Hierbij de uitslagen.
20180107_BEK_uitslagen.pdf

De Stanvier


BTC4

Met een lekker zonnetje, en zonder ijs, is de BTC4 prima verlopen. De uitslagen staan hier. Filmpjes via mediabedrijf GvB. En zeer mooie foto's gemaakt door Jan Souman.
De volgende BTC nr5 , gepland op 25 februari, zal met de blokken later starten (zeer waarschijnlijk : blok1 1300u blok2 1500u en blok3 1700u). Na afloop is er eten gepland: "Happen voor de Head".


WW
Op de Winterwedstrijden te Delft moest de organisatie heel de nacht doorvaren om de Schie open te houden, en werd er later gestart, en werd voor een deel het parcours ingekort. Zaterdag startte Roos DB1x en werd 7e van de 15 , zondag startte Vera in de M18 1x om ervaring op te doen. Uitslagen zijn hier te vinden.

BTC5 & trainingsweekend
ivm verwachtte ijs is het afgelast.

H4K
Het echte roeiseizoen is weer begonnen. Het ijs op de Amstel was net op tijd weg. De temperatuur is gelukkig weer boven de 10 graden. Al met al prima condities voor de 46e editie van de Heineken Roeivierkamp. In de basis worden 4 afstanden gevaren op zaterdag zijn dat de 2500m en aansluitend 250m. En op zondagochtend de 5000m en dan nog voor de senioren en junioren-18 in de middag de afsluitende race over 750m.

Van Beatrix verschenen er dit jaar 4 ploegen aan de start. In de categorie dames veteranen 8+ startte de ploeg Voortvarend in Cat C. in de categorie dames veteranen 4x+ startte de ploeg ZonderDollen in Cat A. Bij de mannen startte de ploeg BabyBlues in het HVC8+ veld, en Blik-op-oneindig startte in het HVD8+ veld.
Hieronder de resultaten (tijd en positie in eigen categorie versus overall in het veld).

veld   ploeg 2500m   plaats
C / O
 :  250m   plaats
C / O
 : 5000m   plaats
C / O
 :  Eindklass
Categorie
  Eindklass
Overall
DVA4*   ZonderDollen   9:41.2   3 / 9   0:58.9   3 / 10   20:02.4   4 / 15   3 / 5   11 / 48
DVC8+   Voortvarend   9:11.0   4 / 15   0:54.2   5 / 12   19:01.0   4 / 15   5 / 8   16 / 32
HVC8+   Babyblues   7:44.6   2 / 12   0:45.1   2 / 15   16:56.6   2 / 11   2 / 17   14 / 80
HVD8+   BOO   8:21.2   8 / 41   0:49.7   8 / 39   18:18.2   8 / 41   8 / 18   40 / 80

 

Head of the River
De organisatie heeft besloten om de wedstrijd af te gelasten. Ivm de verwachte harde wind en temperaturen onder 0 graden Celsius was het te risicovol om de wedstrijd door te laten gaan. Een zeer verstandig besluit, meer achtergrond informatie is hier te vinden.


Skiffhead
Afgelopen weekend vonden de jeugdhead, 2head en skiffhead plaats op de Amstel. Zaterdag begon met de Jeugdhead. Hier was de afstand 2.5 km, en deden er 2 ploegen van de jeugd mee. Matthijs/Simon in de J18 2x, en de J16 4x+ met Joaquin op slag wist de 2e tijd te roeien in hun veld.

Later op de dag was de Tweehead. Hier deden 2 DV2x ploegen mee. De DVB2x met Elien/Rianne wisten eveneens als de DVC2x met Lieke/Gabi als 2e in hun veld te eindigen.
Op zondag was dan de Skiffhead. Hier startten welgeteld 13 'ploegen'. De junioren Josien en Simon startten 16 1x, en roeiden 4km. Waarbij Simon de pech had, dat net voor de start een andere junior zijn riem kapot voer. Gelukkig zonder nat pak en met een setje reserveriemen, kon hij alsnog starten.
Alle anderen startten de 7.5 km. Hiervan wist Antoinette naar een 2e plek in de DVB1x te roeien. Gerard was de snelste in de HVC1x, en Tom de snelste in de LVE1x.
Alle uitslagen hieronder.

Veld   ploeg   afstand   tijd   categorie     overall
 J16 4x+    Joaquin, c.s.    2.5 km    08:40.0               2 / 8
 J18 2x    Simon/Matthijs    2.5 km    08:58.2             10 / 16
 DVB 2x    Elien/Rianne    7.5 km    33:27.3       2 / 3         11 / 26
 DVC2 x    Lieke/Gabi    7.5 km    31:32.1      2 / 10          5  / 26
 J16 1x    Simon    4 km    18:09.7             28 / 46
 M16 1x   Josien    4 km    19:34.0             16 / 26
 DVB1x    Antoinette    7.5 km     35:26.0       2 / 7         14 / 49
 DVB1x    Lieke    7.5 km     35:54.0       4 / 7         18 / 49
 HVC1x    Gerard    7.5 km     31:13.7      1 / 18         6  / 162
 HVC1x    Ignace    7.5 km     33:17.2     10 /18        44 / 162
 HLVE1x    Tom    7.5 km     33:14.6       1 / 4        42 / 162
 HVF1x    Kees    7.5 km     36:01.2     11 / 18      131 / 162
 HVF1x    Roelof    7.5 km     36:17.4     12 / 18      136 / 162
 HVH1x    Harry    7.5 km     36:50.6       7 / 10      149 / 162
J18 1x    Matthijs    7.5 km     33:53.3             28 / 29
 DB1x    Roos    7.5 km     34:07.1       4 /  5         15 /  20
LDB1x    Lisa    7.5km     35:18.1       3 / 5         18 /  20

Hier al de uitslagen van de Jeugdhead of de 2head of de skiffhead

 

Hollandia
Na vanochtend haar voorwedstrijd al gewonnen te hebben, heeft Lisa net de A-finale van de LDB1x gewonnen. Roos was vanochtend 2e in haar voorwedstrijd in de DB1x en roeide naar een 4e plaats in de DB1x A finale.
Zie hier de uitslagen.

DamenRaceRoeiRegatta
Op de Willem Alexander Baan in Zevenhuizen hebben Lisa en Roos in de 1x gestart. Op zaterdag ging Lisa in het LDG1x van start. Helaas was het storm tegen en kwam ze in vw niet verder dan 5e plek. De B-Finale nog steeds storm tegen wist Lisa echter wel te winnen.
Zondag was Roos aan de beurt in het DB1x veld. Met een normaal windje wist ze met 2e plek in VW de A-Finale te halen. In de A-Finale moest ze de ervaren dame van Skoll voor laten, maar wist ze een mooie 2e plek te roeien. Hier de resultaten.

Spaarne
Zondag 27 mei was de Spaarne LenteRace, een tijdrace over 4.5 km op de ringvaart en Spaarne. Er deden 9 Beatrix ploegen mee, waarvan een aantal wisten te winnen.

De Babyblues ploeg spande de kroon met 3 overwinningen. Zonder dollen wist het DCl4x+ veld te winnen, en de Nijman8 was de snelste HVF8+. Harry en Herman roeiden mee in de Proteus8 en wisten daar ook mee te winnen. Alle uitslagen zijn hier terug te vinden.

Veld   Ploeg   Plaats Veld     Overall       tijd
DCl4*   ZonderDollen   1 / 4         21:07.86
HV2x E   BabyBlues    1 / 2    8 / 20     18:38.43
HV4* C   BabyBlues    1 / 6    4 / 14     16:37.06
HV4* D   BabyBlues    1 / 9    1 / 19     16:41.80
HV1x C   Ignace    4 / 8    12 / 46      20:18.75
HV1x E   Tom    2 / 7    20 / 46      20:44.23
HV1x F   Roelof    3 / 6    31 / 46      21:24.71
DV8+ C   Voortvarend    3 / 6   8 / 12      19:32.01
HV8+ F   Nijman8    1 / 5   5 / 16     16:51.13
HV8+ H   Proteus    1 / 5   4 / 16     16:34.20

 

 ZRB
3 en 4 juni organiseerde de Zuidelijke RoeiBond de ZRB-wedstrijd op de Tilburgse roeibaan nabij de Beekse Bergen. Er is daar goed geroeid door de Beatrix ploegen. Josien wist in de M16 1x haar heat te winnen, en zowel Loes en Roos werden 2e in de A-finale. Alle Beatrix resultaten zijn hier terug te vinden.

 DMO / Dommelregatta
Zaterdag wisten Rianne en Bregtje de DVA2x te winnen bij de DMO over 1000m. Zondag wist het Team Altijd Blijven Drijven het veld DC4x+ te winnen bij de DommelRegatta, over een afstand van 4.3km.

Bij de DMO startten de RozePekskes ook nog in de 4x-, daar wisten ze naar een 3e plek te roeien.
Op de lange afstand (7.3km) van de DommelRegatta roeiden BOO en ZonderDollen naar een 2e plek.
Alle uitslagen hieronder in tabel.

DMO 1000m

Veld   Ploeg   Plaats Veld     Roeitijd       Corr tijd
DVA2x   RozePekskes   1 / 2    03:54.62      
DVA-C4x-   RozePekskes    3 / 4    03:55.02     03:50.72

 

Dommel 7300m (blok1 / 3) of 4300m (blok 2)

blok   Veld   Ploeg   Plaats Veld       tijd
1   H8+   BOO    2 / 5     00:26:52
1   HVA-C4x+   Stan4    3 / 9     00:27:48
1   H4A-Cx+   Cnosches    4 / 9     00:29:12
1   D4x+   ZonderDollen    2 / 8     00:29:55
2   DC4x+   Team ABD    1 / 4     00:19:15
3   H4+   Harmen8    3 / 3     00:30:55

 

 ARB
16 en 17 juni organiseerde de Amsterdamse Roeibond de ARB wedstrijden op de bosbaan. Dit zijn wedstrijden over 2 km.
Lisa startte zaterdag LDG1x en wist naar een 5e plek in de A-finale te roeien. Floor en Loes startten LDB2x en wonnen de A-Finale.
Zondag startten Josien en Vera, M16 1x en M18 1x, beiden hadden zichtbaar moeite met golven. Zij eindigden 5e en 4e in hun heat. Hetzelfde gold voor Loes, zij werd 5e in de voorwedstrijd van LDB1x. Ook Roos had last van de omstandigheden, maar met 3e plaats in voorwedstrijd van DB1x, had ze een nieuwe poging in de A-finale. In de A-finale wist ze wat beter met de golven om te gaan, en roeide daarmee naar een 3e plaats. Alle uitslagen staan hier.

 

Markregatta
Zaterdag was de MarkRegatta, een wedstrijd over 5 km op de rivier de Mark georganiseerd door RV Breda. Beatrix deed mee met 10 ploegen.

Een aantal ploegen roeide naar een 2e plaats in hun veld, Zonder Dollen kwam slechts een paar seconde tekort om te winnen. Alleen Ignace wist in het HVC 1x veld als snelste over de streep te komen. Alle tijden zijn hier terug te vinden.
Veld Ploeg Plaats Veld Overall tijd HC-tijd
HV8+ Nijman8 3 / 4 18:56 20:25
DV4x+ A ZonderDollen 2 / 4 3 / 15 20:39 20:46
Mix2x Frank/Mirjam 2 / 6 20:17 20:23
DV8+ Voortvarend 2 / 3 19:34 20:33
HV4x+ Stan4 6 / 11 19:11 20:47
HV4x+ Inpikkers 9 / 11 20:17 21:23
HV1x C Ignace 1 / 4 4 / 29 20:56 20:11
HV1x E Tom 2 / 5 11 / 29 21:26 19:23
HV1x F Roelof 3 / 5 12 / 29 21:51 20:00
HV1x F Kees 4 / 5 18 / 29 22:38 20:31

NSRF
7 en 8 juli waren de NSRF slotwedstrijden, de laatste wedstrijden van het nationale 2km seizoen.

De wedstrijd werd dit jaar vanwege het lustrum van Skadi georganiseerd op de Willem-Alexander Baan.
De roeiers en roeisters van Beatrix hebben redelijk geroeid. Roos roeide zich 2 maal in de A-finale (DG1x en DB1x). Lisa wist naar een 2e plaats in B-finale van de LDG1x te roeien. Josien roeide naar een 2e plaats in haar heat van de M16 1x. Al de uitslagen van de Beatrix ploegen zijn hier te vinden.

BTC1
Met een record van 58 inschrijvingen is het nieuwe seizoen weer begonnen. De uitslagen zijn hier te vinden. Bedankt voor een ieder die heeft meegeholpen.
Het kanaal is al weer volop in gebruik.

Amstelbeker
Zondag (23 september) werd op de Amstel in Amsterdam de Amstelbeker georganiseerd: een knock-out-race over 750 meter boord-aan-boord tussen de Berlagebrug en de organiserende vereniging, De Hoop. Per vereniging mag 1 dames- en 1 herenacht starten, die strijden om de beker voor beste vrouwen en herenploeg. Vanuit Beatrix is op initiatief van de Roze Pekskes en Heleen een boot met sterke dames bij elkaar gezet.

Mede dankzij de het heftige herfstweer (regen regen regen) was het een echte titanstrijd! Gelukkig heeft Heleen van tevoren een kaarsje gebrand bij de Maria van de H. Eik, volgens haar een garantie voor succes. De boot, gevuld met Christine, Elien, Roos, Lotte, Anne, Vreneli, Anne-Lize, Rianne en natuurlijk topstuur Michelle, haalde inderdaad verrassend genoeg in de eerste ronde al de 2e tijd van de burgerploegen. Hierdoor werd direct een plek in de halve finale verdiend, oftewel: tijd voor droge kleren en pannenkoeken! In de halve finale na een spannende nek-aan-nekrace winst tegen de ploeg van De Hoop, wat natuurlijk prachtig is met de finish naast de verenging De Hoop (Heleen heeft daar de nodige complimenten ontvangen). In de finale bleek Willem III helaas net te sterk. Al met al heeft de ploeg Beatrix goed op de kaart gezet in Amsterdam! Uitslagen en impressie

Thêta Herfst Regatta (winst) en de Moordregatta

Zaterdag zijn een aantal Beatrixploegen naar Tilburg afgereisd om deel te nemen aan de Moordregatta, wedstrijd georganiseerd door TOR over 6.5km. De ploeg Dwars werd 2e bij de Mixploegen.
Bij de Theta Herfst Regatta (hier op het eigen Eindhovens Kanaal) startte een groot aantal ploegen de 4-kamp. De junioren Matthijs en Simon waren bij de H2x de snelste ploeg, en Vera en Floor de snelste bij de D2x (net voor de ploeggenoten Lisa en Loes).
Moordregatta

Veld ploeg plaats tijd  na corr
 D4*  AquaB 9/14 30:07 25:35
 H1x  Roelof 11/13 30:33  28:19
 H4+  Harmen4 1/1 27:10  25:38
 H8+  Methusalem 1/2 30:15  23:59
 Mix4*  Dwars 2/3 29:21  26:19

Herfstregatta

Veld ploeg plaats 1000m 250m 2100m 4200m
D1x Antoinette 2/3 4:20.7 0:51.5 9:38.4 19:38.0
D2x Floor/Vera 1/10 3:52.4 0:45.5 8:31.1 17:23.4
D2x Lisa/Loes 2/10 3:50.7 0:46.5 8:31.6 17:16.2
D4- Voortvarend 1/1 4:03.0 0:47.3 9:04.6 19:19.1
D4* ZonderDollen 2/6 3:55.9 0:45.5 8:48.8 17:28.4
D4* ABD 3/6 4:00.9 0:47.0 8:41.6 17:35.7
D4* RozePekskes 6/6       16:46.9
H1x Gerard 5/17 3:43.0 0:42.4 8:14.1 16:34.6
H1x Ignace 10/17 3:55.8 0:46.1 8:43.7 17:35.9
H1x Thijmen 12/17 3:54.5 0:46.2 8:47.9 17:54.5
H1x Jan 15/17 4:05.7 0:49.8 8:57.9 18:16.0
H1x Kees 16/17 4:10.3 0:50.0 9:32.4 19:03.4
H2x Matthijs/Simon 1/9 3:38.3 0:43.0 7:59.5 16:09.8
H4x- Jan4 1/1 3:49.6 0:43.7 8:34.0 17:21.2
H4- BOO 1/1 3:56.8 0:46.0 8:47.8  
H4* Stan4 1/1 3:40.7 0:43.8 8:00.5 16:15.5
Mix4* Cnosches 2/2 4:11.0 0:53.1 9:11.2 17:41.8

 

 

3x Winst op Tromp Boat Race

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober heeft een aantal ploegen van Beatrix meegedaan aan de 33e Tromp Boat Races, een tijdrace over 5250m op het Hilversumse Kanaal. Deze 33e editie had wederom meer inschrijvingen dan het voorgaande jaar. Dit jaar stopte de teller bij 786 inschrijvingen, weer 50 meer dan het jaar ervoor. Ook nu verliep de organisatie weer op rolletjes.

Op zaterdag werden Theo en Gerard enigszins verrassend gehuldigd als winnaars van het samengestelde HVD-E 2x veld. Na leeftijdscorrectie waren ze uiteindelijk 6 seconden sneller dan de 2x van ARC. Gerard had overigens in het 1e blok al geroeid, en wist daar naar een 5e plek van de 88 te roeien. Ignace en Roelof roeiden overall een 24e en 67e plek. Floor, Vera en Anne roeiden bij de M18 1x naar de 14e, 15e en 17e plaats. Matthijs startte J18 1x en werd 35e. Simon eindigde als 16e in J16 1x , en de Harmen4 finishte als 11e.
Op zondag waren de RozePekskes de snelste DVA-B 4x+ en eindigden overall 2e van 23. Roos roeide een 11e tijd bij de D1x, en Lisa eindigde in dat veld als LD1x op een 17e plek. Loes startte in het LDSB1x veld en werd 44e. Ook de Blues waren de snelste in hun HVD4x+ veld en eindigden overall 3e van de 27 ploegen. Lieke roeide naar een knappe overall 3e plek bij de DV1x.

 

Veld   ploeg    tijd   corr tijd   categorie     overall
 HVC 1x    Gerard.    21:24.4        2 / 17        5 / 88
 HVC 1x    Ignace    22:25.1        9 / 17       24 / 88
 HVC 1x    Roelof    24:14.2        6 / 8       67 / 88
 M18 1x    Floor    24:22.2               14 / 22
 M18 1x    Vera    24:34.0               15 / 22
 M18 1x    Anne    25:21.7               17 /22
 HVD/E 2x    Theo/Gerard    20:12.9    18:55.5     1 / 6        5 / 25
 J18 1x    Matthijs    22:27.1                35 / 38
 HVD-E 4+    Harmen4    21:56.9    20:28.4    5  / 7        11 /18
 J16 1x    Simon    22:32.0                14 /36
 DVA-B4x+    RozePekses    21:07.5    21:07.5     1  / 6         2 / 23
 D1x    Roos    23:31.4          7 / 13        11 / 25
 LD1x    Lisa    24:11.4          6 /  12        17 / 25
 LDSB1x    Loes    24:32.7         18 / 24         44 / 58
 HVD4x+    Blues    19:04.4          1  / 5         2  / 27
 DV1x    Lieke    23:58.0          2 / 6         3 / 34
                       

 Alle resultaten hier, en hier wat foto/video impressies.

Winst Novembervieren

Zondag 4 november hebben 4 Beatrix ploegen (al dan niet combi) meegedaan aan de Novembervieren-wedstrijd. Deze wedstrijd over 4 km vindt plaats op de Amstel en is alleen voor 4en.

Bij de dames startten namens Beatrix dit jaar de RozePekskes en Lieke met haar combi-maatjes.  De RozePekskes waren de snelste DVB ploeg en met 15:07.08 hadden ze de 3e overall tijd. Lieke c.s. roeiden 15:43.64 , overall een 13e plaats van de 49 ploegen, en waren 5e in de categorie DVC.
Bij de heren startten de Blues en Roelof met zijn combimaten. De Blues waren met 13:58.73 de snelste van HVD V4x+ ploegen en 4e overall. Roelof startte HVE en roeide 15:38.83 , overall een 35e plaats van de 63 ploegen, en 8e bij de HVE . Alle uitslagen zijn hier te vinden.

 

Lingebokaal

Zaterdag 10 november zijn er 7 ploegen van Beatrix gestart op de Lingebokaal, een tijdrace van 6km op de Linge (tussen Kedichem en Leerdam). Met wind mee, niet al teveel regen en redelijke temperatuur waren de omstandigheden minder slecht dan verwacht.
De Beatrix ploegen hebben goed geroeid, met o.a. een 2e plaats bij de H8+ VE en ouder voor de Nijman8 (Peter c.s.), een 2e plaats bij de D8+ voor Voortvarend (Nicole c.s.) acher de ex-olympiers (Maaike c.s.), een 2e plaats bij de HVC 1x (Ignace vd Heuvel).

Hier kunnen alle uitslagen bekeken worden.

Blok Veld   ploeg    tijd       categorie    
 3  H8+ VD    BOO    23:05        5 / 6    
 1  H8+  >=VE    Nijman8    22:35        2 / 6    
 1  H4x+ >=VE    Jan4    24:41        3 / 7    
 2  D8+ >=VA    Voortvarend    24:31        2 / 9    
 2  H1x >=VC    Ignace    25:46        2 / 8    
 2  H1x >=VC    Roelof    27:17        4 / 8    
 2  H1x >=VC    Kees    27:54        6 / 8    
                       

 

Uitslag Suikerrace

Zondag 18 november vond de 29e editie van de Suikerrace plaats. Een race over 6860 meter op de de Nieuwe Roosendaalse Vliet.
Er was een combi-ploeg van Beatrix die startte. Roos startte samen met Dominique van Phocas en samen wisten zij in een tijd van 28:52 de andere D2x ruim achter zich te houden (20 sec van baanrecord). Echter de uitslagen worden verrekend met de leeftijds correctiefactoren en daarna kwamen ze net 17 seconde te kort om te winnen. Alle uitslagen zijn hier te vinden.

 

PVP bij Hemus te Amersfoort

Afgelopen weekend werd de Paul Veenemans Prijs gehouden. Dit jaar georganiseerd door roeivereniging Hemus uit Amersfoort. De wedstrijd is over 4 takken van sport: Hardlopen 5.6km , schaatsen 4.2km, fietsen 10.9km en roeien 3.2km.
Via een complexe berekening tellen de beste 2 prestaties van het hardlopen, schaatsen en fietsen, icm met de roeiprestatie mee in de einduitslag.
Dit jaar startte alleen Lieke van Beatrix. Hoewel Lieke de snelste roeitijd realiseerde bij de DV, waren een aantal vrouwen toch beduidend sneller op de andere onderdelen. Overall eindigde Lieke als 4e bij de DV. Alle uitslagen staan hier, en zie hier een korte impressie. 

 

NKIR

Beatrix is drie nationaal kampioenen rijker: Lieke Droog (DVA), Martin Luirink (HVE) en Robin Sterk (HVG). Vooral Martin roeide erg hard (7.00.9), maar voor alle drie geldt dat de tegenstand minimaal was: één concurrent voor Lieke en Martin, en zoals altijd nul voor Robin. In de grote velden deed Beatrix het zeker zo goed: geen blikken, maar wel uitstekende klasseringen. Roos Rooijakkers werd in het zware DG-veld 10e en bij M18 wist Anne du Croo de Jongh dankzij een formidabele eindsprint Vera Sneijders net voor te blijven. Zij werden respectievelijk 7e en 8e. In de Roeipraet meer over deze mooie dag voor Beatrix.

Beatrix Winter Race

De Winterrace was weer druk bezocht, en van jong tot oud hebben hard hun best gedaan om de snelste tijd neer te zetten. De organisatie liep wederom erg vlotjes, klein minpuntje was de tijdverwerking. De tijden zijn nu definitief en goedgekeurd vanuit de roeibond. De uitslagen zijn hier terug te vinden (tijden, leeftijd gecorrigeerde tijden) . Er zijn maar liefst 8 baanrecords scherper gesteld, zie hier het overzicht.
En voor alle vrijwilligers : 'Super bedankt voor jullie inzet'. Meer info is op de Winter Race website te vinden.

Link naar de foto's van Rogier Wassenberg , Link naar de foto's van Jan Souman, Link naar de foto's van Jan Klinkenberg

 BTC3

Wederom een zeer groot aantal inschrijvingen, maar liefst 54 ploegen zijn gestart. De uitslagen zijn hier te vinden. Bedankt voor een ieder die heeft meegeholpen. Foto's zijn hier te vinden.

 

Agenda

<<  Maart 2019  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
1112131415
192021222324
262829