een stukje geschiedenis over onze mooie "oefenbaan" (zie artikel) en tegelijkertijd "zorgenkindje"is niet te versmaden. Met mooie foto's hoe het ooit was.

Evenzo deze mooie sfeerfoto die afgelopen zondag tijdens de vaardigheidsproef is gemaakt.

RVB KNRV RW180923 0135

 

namens de organisatie

Sybold

13 roeiers/-sters zijn opgegaan voor de KNRB-vaardigheidsproef. 12 ervan hebben het gehaald en hebben een, door onze voorzitter ondertekend, KNRB-diploma ontvangen.

Gefeliciteerd Hans R.,Ignace, Esther P., JanMark, Wanda, Karin W., Mirjam M., Erik-Jan, Jan S., Ton B., Lieke, Kees T.

Heel veel dank aan Monique en Jacqueline die zorg droegen voor de koffie/ thee.

Deze activiteit komt volgens de aanwezigen zeker in aanmerking als terugkerend evenement. Waarvan akte!

namens de lustrum commissie

Sybold

 

 

 

Op maandag 3 september is de eerste Beatrix Cocktail Night na de de grote vakantie. Tot nu toe werd de Cocktail Night georganiseerd door De Clippers; vanaf 3 september doen De Sirenes dat. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. toertochten en zomer roeireizen ver weg.

Lees meer...

De invoering van de Beatrix Druppels is in volle gang. Er zijn nu (2 juli) al 130 druppels uitgedeeld, met name op zaterdag. Vanaf vandaag kan je voor een druppel terecht bij een van de volgende personen: Thomas van Elzakker, Anke Deij, Frank Vandewal, Elien Meijer, Ignace van den Heuvel, Mirjam Treffers en Stan Jansen. Dus... schiet een van deze personen aan wanneer je ze ziet!

Als je jouw druppel hebt ontvangen, dan moet deze nog wel geactiveerd worden op de web site MijnKnipOnline.nl. Op deze website kies je eerst 'Registreren' en dan 'Betaalkaart', en volg dan verder de instructies. HIER vindt je een korte handleiding die je stap voor stap uitlegt hoe je je druppel moet activeren.

Let op: De Beatrix Druppel blijft eigendom van Roeivereniging Beatrix en moet bij beëindiging lidmaatschap, of op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur, worden ingeleverd. Verlies moet direct per email gemeld worden bij de penningmeester.

Wat gebeurt er als je je druppel verliest?

  • Als je je druppel verliest dan moet deze op non-actief worden gesteld en worden vervangen. De kosten van vervanging zijn 5 euro. Je geld op de druppel verlies je niet en dit zal gewoon aan je nieuwe druppel worden gekoppeld.

Wat gebeurt er met mijn saldo op mijn kaart?

  • Een paar dagen nadat je jouw druppel hebt geactiveerd zullen we je saldo opwaarderen met het bedrag dat je nog op jouw kaart mocht hebben staan. Je kaart wordt dan uit de kaartenbak gehaald en komt te vervallen.

Kan ik met mijn druppel ook voor mijn ploeg betalen?

  • De kaarten voor ploegenrekeningen blijven nog even bestaan naast dit nieuwe systeem. Binnenkort zullen we de ploegenrekeningen ook gaan omzetten. Hiervoor zal ik contact opnemen met de vertegenwoordigers van de ploegen.

Het viertje met Joaquin, Daniel, Wouter en André, met als stuur Matthijs gingen afgelopen zondag, 24 juni in hun klasse J16 twee keer als eerste (Uitslag) op de Bosbaan over de streep.

Een mooi resultaat met Mike als coach en een mooi slotakkoord van het jeugdseizoen.

Privacyverklaring Eindhovense Roeivereniging Beatrix

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor onze vereniging van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze vereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid of vrijwilliger, of deelneemt aan een activiteit van ons, dan registreren wij persoonsgegevens van u.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging:

•om contact met u te kunnen opnemen;

•om u informatie te sturen;

•voor het aangaan en uitvoeren van (leden-, begunstigers-, en overige) overeenkomsten;

•voor het uitvoeren van de administratie;

•het uitvoeren van overige voor een sportvereniging gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van onze vereniging, kunt u een e-mail aan ons sturen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

• in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;

• om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

• in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging, waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden/begunstigers of voor het detecteren van de behoeften van de leden en begunstigers;

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens niet bijgehouden.Ook maken we geen gebruik van cookies.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Onze vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De vereniging draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen de vereniging

De vereniging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van de vereniging, of met de andere leden en vrijwilligers.

De vereniging ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

2.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten de vereniging

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de overkoepelende sportbond Koninklijke Nederlandsche Roeibond en (al dan niet via de nationale bond) de internationale federatie FISA en NOC*NSF.

Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties.

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de vereniging of wanneer de vereniging hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

3.Geen commercieel gebruik

De vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden en begunstigers worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd of nadat de begunstiger heeft aangegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Eindhovense Roeivereniging Beatrix, Kanaaldijk Noord 61, 5642 JA EINDHOVEN)

Of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mei 2018

Hier komen door het jaar heen de nieuwe verslagen.

B(L)EK 2018
Bedankt alle deelnemers voor de mooie en goedbezochte ergometerkampioenschappen van zondag 7 januari!! Hierbij de uitslagen.
20180107_BEK_uitslagen.pdf

De Stanvier


BTC4

Met een lekker zonnetje, en zonder ijs, is de BTC4 prima verlopen. De uitslagen staan hier. Filmpjes via mediabedrijf GvB. En zeer mooie foto's gemaakt door Jan Souman.
De volgende BTC nr5 , gepland op 25 februari, zal met de blokken later starten (zeer waarschijnlijk : blok1 1300u blok2 1500u en blok3 1700u). Na afloop is er eten gepland: "Happen voor de Head".


WW
Op de Winterwedstrijden te Delft moest de organisatie heel de nacht doorvaren om de Schie open te houden, en werd er later gestart, en werd voor een deel het parcours ingekort. Zaterdag startte Roos DB1x en werd 7e van de 15 , zondag startte Vera in de M18 1x om ervaring op te doen. Uitslagen zijn hier te vinden.

BTC5 & trainingsweekend
ivm verwachtte ijs is het afgelast.

H4K
Het echte roeiseizoen is weer begonnen. Het ijs op de Amstel was net op tijd weg. De temperatuur is gelukkig weer boven de 10 graden. Al met al prima condities voor de 46e editie van de Heineken Roeivierkamp. In de basis worden 4 afstanden gevaren op zaterdag zijn dat de 2500m en aansluitend 250m. En op zondagochtend de 5000m en dan nog voor de senioren en junioren-18 in de middag de afsluitende race over 750m.

Van Beatrix verschenen er dit jaar 4 ploegen aan de start. In de categorie dames veteranen 8+ startte de ploeg Voortvarend in Cat C. in de categorie dames veteranen 4x+ startte de ploeg ZonderDollen in Cat A. Bij de mannen startte de ploeg BabyBlues in het HVC8+ veld, en Blik-op-oneindig startte in het HVD8+ veld.
Hieronder de resultaten (tijd en positie in eigen categorie versus overall in het veld).

veld   ploeg 2500m   plaats
C / O
 :  250m   plaats
C / O
 : 5000m   plaats
C / O
 :  Eindklass
Categorie
  Eindklass
Overall
DVA4*   ZonderDollen   9:41.2   3 / 9   0:58.9   3 / 10   20:02.4   4 / 15   3 / 5   11 / 48
DVC8+   Voortvarend   9:11.0   4 / 15   0:54.2   5 / 12   19:01.0   4 / 15   5 / 8   16 / 32
HVC8+   Babyblues   7:44.6   2 / 12   0:45.1   2 / 15   16:56.6   2 / 11   2 / 17   14 / 80
HVD8+   BOO   8:21.2   8 / 41   0:49.7   8 / 39   18:18.2   8 / 41   8 / 18   40 / 80

 

Head of the River
De organisatie heeft besloten om de wedstrijd af te gelasten. Ivm de verwachte harde wind en temperaturen onder 0 graden Celsius was het te risicovol om de wedstrijd door te laten gaan. Een zeer verstandig besluit, meer achtergrond informatie is hier te vinden.


Skiffhead
Afgelopen weekend vonden de jeugdhead, 2head en skiffhead plaats op de Amstel. Zaterdag begon met de Jeugdhead. Hier was de afstand 2.5 km, en deden er 2 ploegen van de jeugd mee. Matthijs/Simon in de J18 2x, en de J16 4x+ met Joaquin op slag wist de 2e tijd te roeien in hun veld.

Later op de dag was de Tweehead. Hier deden 2 DV2x ploegen mee. De DVB2x met Elien/Rianne wisten eveneens als de DVC2x met Lieke/Gabi als 2e in hun veld te eindigen.
Op zondag was dan de Skiffhead. Hier startten welgeteld 13 'ploegen'. De junioren Josien en Simon startten 16 1x, en roeiden 4km. Waarbij Simon de pech had, dat net voor de start een andere junior zijn riem kapot voer. Gelukkig zonder nat pak en met een setje reserveriemen, kon hij alsnog starten.
Alle anderen startten de 7.5 km. Hiervan wist Antoinette naar een 2e plek in de DVB1x te roeien. Gerard was de snelste in de HVC1x, en Tom de snelste in de LVE1x.
Alle uitslagen hieronder.

Veld   ploeg   afstand   tijd   categorie     overall
 J16 4x+    Joaquin, c.s.    2.5 km    08:40.0               2 / 8
 J18 2x    Simon/Matthijs    2.5 km    08:58.2             10 / 16
 DVB 2x    Elien/Rianne    7.5 km    33:27.3       2 / 3         11 / 26
 DVC2 x    Lieke/Gabi    7.5 km    31:32.1      2 / 10          5  / 26
 J16 1x    Simon    4 km    18:09.7             28 / 46
 M16 1x   Josien    4 km    19:34.0             16 / 26
 DVB1x    Antoinette    7.5 km     35:26.0       2 / 7         14 / 49
 DVB1x    Lieke    7.5 km     35:54.0       4 / 7         18 / 49
 HVC1x    Gerard    7.5 km     31:13.7      1 / 18         6  / 162
 HVC1x    Ignace    7.5 km     33:17.2     10 /18        44 / 162
 HLVE1x    Tom    7.5 km     33:14.6       1 / 4        42 / 162
 HVF1x    Kees    7.5 km     36:01.2     11 / 18      131 / 162
 HVF1x    Roelof    7.5 km     36:17.4     12 / 18      136 / 162
 HVH1x    Harry    7.5 km     36:50.6       7 / 10      149 / 162
J18 1x    Matthijs    7.5 km     33:53.3             28 / 29
 DB1x    Roos    7.5 km     34:07.1       4 /  5         15 /  20
LDB1x    Lisa    7.5km     35:18.1       3 / 5         18 /  20

Hier al de uitslagen van de Jeugdhead of de 2head of de skiffhead

 

Hollandia
Na vanochtend haar voorwedstrijd al gewonnen te hebben, heeft Lisa net de A-finale van de LDB1x gewonnen. Roos was vanochtend 2e in haar voorwedstrijd in de DB1x en roeide naar een 4e plaats in de DB1x A finale.
Zie hier de uitslagen.

DamenRaceRoeiRegatta
Op de Willem Alexander Baan in Zevenhuizen hebben Lisa en Roos in de 1x gestart. Op zaterdag ging Lisa in het LDG1x van start. Helaas was het storm tegen en kwam ze in vw niet verder dan 5e plek. De B-Finale nog steeds storm tegen wist Lisa echter wel te winnen.
Zondag was Roos aan de beurt in het DB1x veld. Met een normaal windje wist ze met 2e plek in VW de A-Finale te halen. In de A-Finale moest ze de ervaren dame van Skoll voor laten, maar wist ze een mooie 2e plek te roeien. Hier de resultaten.

Spaarne
Zondag 27 mei was de Spaarne LenteRace, een tijdrace over 4.5 km op de ringvaart en Spaarne. Er deden 9 Beatrix ploegen mee, waarvan een aantal wisten te winnen.

De Babyblues ploeg spande de kroon met 3 overwinningen. Zonder dollen wist het DCl4x+ veld te winnen, en de Nijman8 was de snelste HVF8+. Harry en Herman roeiden mee in de Proteus8 en wisten daar ook mee te winnen. Alle uitslagen zijn hier terug te vinden.

Veld   Ploeg   Plaats Veld     Overall       tijd
DCl4*   ZonderDollen   1 / 4         21:07.86
HV2x E   BabyBlues    1 / 2    8 / 20     18:38.43
HV4* C   BabyBlues    1 / 6    4 / 14     16:37.06
HV4* D   BabyBlues    1 / 9    1 / 19     16:41.80
HV1x C   Ignace    4 / 8    12 / 46      20:18.75
HV1x E   Tom    2 / 7    20 / 46      20:44.23
HV1x F   Roelof    3 / 6    31 / 46      21:24.71
DV8+ C   Voortvarend    3 / 6   8 / 12      19:32.01
HV8+ F   Nijman8    1 / 5   5 / 16     16:51.13
HV8+ H   Proteus    1 / 5   4 / 16     16:34.20

 

 ZRB
3 en 4 juni organiseerde de Zuidelijke RoeiBond de ZRB-wedstrijd op de Tilburgse roeibaan nabij de Beekse Bergen. Er is daar goed geroeid door de Beatrix ploegen. Josien wist in de M16 1x haar heat te winnen, en zowel Loes en Roos werden 2e in de A-finale. Alle Beatrix resultaten zijn hier terug te vinden.

 DMO / Dommelregatta
Zaterdag wisten Rianne en Bregtje de DVA2x te winnen bij de DMO over 1000m. Zondag wist het Team Altijd Blijven Drijven het veld DC4x+ te winnen bij de DommelRegatta, over een afstand van 4.3km.

Bij de DMO startten de RozePekskes ook nog in de 4x-, daar wisten ze naar een 3e plek te roeien.
Op de lange afstand (7.3km) van de DommelRegatta roeiden BOO en ZonderDollen naar een 2e plek.
Alle uitslagen hieronder in tabel.

DMO 1000m

Veld   Ploeg   Plaats Veld     Roeitijd       Corr tijd
DVA2x   RozePekskes   1 / 2    03:54.62      
DVA-C4x-   RozePekskes    3 / 4    03:55.02     03:50.72

 

Dommel 7300m (blok1 / 3) of 4300m (blok 2)

blok   Veld   Ploeg   Plaats Veld       tijd
1   H8+   BOO    2 / 5     00:26:52
1   HVA-C4x+   Stan4    3 / 9     00:27:48
1   H4A-Cx+   Cnosches    4 / 9     00:29:12
1   D4x+   ZonderDollen    2 / 8     00:29:55
2   DC4x+   Team ABD    1 / 4     00:19:15
3   H4+   Harmen8    3 / 3     00:30:55

 

 ARB
16 en 17 juni organiseerde de Amsterdamse Roeibond de ARB wedstrijden op de bosbaan. Dit zijn wedstrijden over 2 km.
Lisa startte zaterdag LDG1x en wist naar een 5e plek in de A-finale te roeien. Floor en Loes startten LDB2x en wonnen de A-Finale.
Zondag startten Josien en Vera, M16 1x en M18 1x, beiden hadden zichtbaar moeite met golven. Zij eindigden 5e en 4e in hun heat. Hetzelfde gold voor Loes, zij werd 5e in de voorwedstrijd van LDB1x. Ook Roos had last van de omstandigheden, maar met 3e plaats in voorwedstrijd van DB1x, had ze een nieuwe poging in de A-finale. In de A-finale wist ze wat beter met de golven om te gaan, en roeide daarmee naar een 3e plaats. Alle uitslagen staan hier.

 

Markregatta
Zaterdag was de MarkRegatta, een wedstrijd over 5 km op de rivier de Mark georganiseerd door RV Breda. Beatrix deed mee met 10 ploegen.

Een aantal ploegen roeide naar een 2e plaats in hun veld, Zonder Dollen kwam slechts een paar seconde tekort om te winnen. Alleen Ignace wist in het HVC 1x veld als snelste over de streep te komen. Alle tijden zijn hier terug te vinden.
Veld Ploeg Plaats Veld Overall tijd HC-tijd
HV8+ Nijman8 3 / 4 18:56 20:25
DV4x+ A ZonderDollen 2 / 4 3 / 15 20:39 20:46
Mix2x Frank/Mirjam 2 / 6 20:17 20:23
DV8+ Voortvarend 2 / 3 19:34 20:33
HV4x+ Stan4 6 / 11 19:11 20:47
HV4x+ Inpikkers 9 / 11 20:17 21:23
HV1x C Ignace 1 / 4 4 / 29 20:56 20:11
HV1x E Tom 2 / 5 11 / 29 21:26 19:23
HV1x F Roelof 3 / 5 12 / 29 21:51 20:00
HV1x F Kees 4 / 5 18 / 29 22:38 20:31

NSRF
7 en 8 juli waren de NSRF slotwedstrijden, de laatste wedstrijden van het nationale 2km seizoen.

De wedstrijd werd dit jaar vanwege het lustrum van Skadi georganiseerd op de Willem-Alexander Baan.
De roeiers en roeisters van Beatrix hebben redelijk geroeid. Roos roeide zich 2 maal in de A-finale (DG1x en DB1x). Lisa wist naar een 2e plaats in B-finale van de LDG1x te roeien. Josien roeide naar een 2e plaats in haar heat van de M16 1x. Al de uitslagen van de Beatrix ploegen zijn hier te vinden.

 

 

 

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende.
Op maandag 4 september a.s. starten we met de eerste van een serie sociëteitsavonden van onze vereniging onder de naam Beatrix Cocktail Night. Op iedere eerste maandag van de maand organiseren we een interessant programma om de onderlinge binding in onze vereniging te verstevigen.
In een sfeervolle entourage presenteren we boeiende sprekers vanuit de (roei)sportwereld om ons te inspireren bij onze sportbeoefening. Daarna kunt u onder het genot van een hapje en een drankje ongedwongen andere clubleden ontmoeten. De dresscode is casual.
Op 4 september a.s. bijt de bekende trainer/coach Bert Cocu bij ons de spits af. Hij zal ons verslag doen van zijn roeiavonturen Down Under, waar hij successen vierde met diverse Australische teams.
Wij nodigen graag alle leden uit om van de BCN een succes te maken. Zet daarom 4 september a.s. 19.30 uur in uw agenda. Toegang € 4.
U kunt zich aanmelden via de website of u kunt op de lijst in de sociëteit intekenen.

De BCN wordt mogelijk gemaakt door de inzet van nieuwe leden die iets terug willen doen als dank voor de vele uren die coaches en andere vrijwilligers aan hun instroom in de roeiwereld besteed hebben.

<<  September 2018  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
171819202122
24252627282930